جستجوی همکاران

مشاوران خانواده

دکتر محمد ارقبایی
دکتری مشاوره
مشاور خانواده و روان درمانگر تحلیلی

زینب ابراهیمی
کارشناس ارشد روانشناسی
روان درمانگر تحلیلی

دکتر الهه دروگر
دکتری روانشاسی بالینی
روان درمانگر تحلیلی

دکتر حسین باشی
دکتری روانشناسی
روان درمانگر تحلیلی

دکتر مهدی خوریانیان
دکتری روانشناسی
روان درمانگر

مهناز شیرازی
کارشناس ارشد روان شناسی عمومی
مشاور خانواده، کودک و نوجوان

دکتر ژاله فیضی
دکترای تخصصی روانشناسی سلامت
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای اختلالات اضطرابی و افسردگی، اختلالات روان تنی