جستجوی همکاران

مشاوران کودک و نوجوان

مرضیه ذبیحی
کارشناس ارشد روانشناسی
زمینه کاری کودک و نوجوان

ساسان امیر کلالی
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت
زمینه کاری نوجوان و بزرگسالان

دکتر فریبا قلعه نوی
دکتری روانشناسی تربیتی
زمینه کاری کودک و نوجوان، تحصیلی