جستجوی همکاران

ثبت نام گروه درمانی تحلیلی

دکتر علی پژوهنده

گروه درمانی تحلیلی به صورت هفته ای یکبار

هرجلسه ۹۰ دقیقه

هزینه هر جلسه ۵۰ هزار تومان

تعداد افراد بین ۸تا۱۰ نفر در هر گروه

برای هماهنگی وقت و اطلاعات بیشتر لطفا با پذیرش کلینیک روان پژوه تماس بگیرید:

 

۰۵۱۳۸۶۹۴۰۵۵

دکتر علی پژوهنده

دکتر علی پژوهنده

آقای حسین باشی (دانشجوی دکتری روان شناسی بالینی)

گروه درمانی تحلیلی به صورت هفته ای یکبار

هرجلسه ۹۰ دقیقه

هزینه هر جلسه ۳۰ هزار تومان

تعداد افراد بین ۸تا۱۰ نفر در هر گروه

برای هماهنگی وقت و اطلاعات بیشتر لطفا با پذیرش کلینیک روان پژوه تماس بگیرید:

 

۰۵۱۳۸۶۹۴۰۵۵

دکتر حسین باشی

دکتر حسین باشی

خانم لیلی عمرانی- کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

 

 

گروه درمانی تحلیلی به صورت هفته ای یکبار با هدف بهبود روابط بین فردی

هرجلسه ۹۰ دقیقه

هزینه هر جلسه ۲۰ هزار تومان

تعداد افراد بین ۸تا۱۰ نفر در هر گروه

برای هماهنگی وقت و اطلاعات بیشتر لطفا با پذیرش کلینیک روان پژوه تماس بگیرید:

 

۰۵۱۳۸۶۹۴۰۵۵

لیلی عمرانی

لیلی عمرانی

آقای حمید رضا دهقانیان- کارشناس ارشد روان شناسی

گروه درمانی تحلیلی به صورت هفته ای یکبار

هرجلسه ۹۰ دقیقه

هزینه هر جلسه ۳۰ هزار تومان

تعداد افراد بین ۸تا۱۰ نفر در هر گروه

برای هماهنگی وقت و اطلاعات بیشتر لطفا با پذیرش کلینیک روان پژوه تماس بگیرید:

 

۰۵۱۳۸۶۹۴۰۵۵

حمید دهقانیان

حمید دهقانیان

خانم فریده صادقی- کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

گروه درمانی تحلیلی به صورت هفته ای یکبار برای مادران باردار

هرجلسه ۹۰ دقیقه

هزینه هر جلسه ۲۰ هزار تومان

تعداد افراد بین ۸تا۱۰ نفر در هر گروه

برای هماهنگی وقت و اطلاعات بیشتر لطفا با پذیرش کلینیک روان پژوه تماس بگیرید:

 

۰۵۱۳۸۶۹۴۰۵۵

فریده صادقی مقدم

فریده صادقی مقدم