جستجوی همکاران

مشاوران تحصیلی

دکتر محمد ارقبایی
دکتری مشاوره و روان درمانگر

سمانه برومند علیپور
مشاور تحصیلی،بازی درمانگر، طرحواره درمانگر

دکتر فریبا قلعه نوی
مشاور تحصیلی، مشاور کودک و نوجوان

زینب مردخدا
کارشناس ارشد مشاوره- مشاوره تحصیلی