ساسان امیرکلالی

ساسان امیرکلالی

سوابق تحصیلی :

دکترا : دانشجوی روانشناسی سلامت

کارشناسی ارشد : روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

کارشناسی : کارشناس

روان درمانی فردی، خانواده، طرحواره درمانی

سوابق تحصيلي

 کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان از دانشگاه تبریز.
پايان نامه کارشناسي ارشد با عنوان: ” اثربخشی فیلم درمانی گروهی بر میزان خودکارآمدی نوجوانان “ با راهنمايي دکتر عباس بخشی پور، دانشیار دانشگاه تبریز.

انتشارات و مقالات

  اثربخشی فیلم درمانی گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان، مجله روانشناسی معاصر، چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، ۹۱٫

  اثربخشی فیلم درمانی گروهی بر افزایش سودمندی ادراک شده نوجوانان ، مجله روانشناسی معاصر، چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، ۹۱٫

سوابق اجرائي

  مسئول دفتر مشاوره موسسه آموزش عالی بهار از مرداد ۹۲ تاکنون.

  مسئول دفتر مشاوره دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین دانشگاه گلبهار.

  مدیر مسئول و موسس مرکز مشاوره روشنا در شهرستان خواف از ۹۲ تاکنون.

  همکاری با پروژه شهر کوچک سیتی استار مشهد.

  همکاری با طرح خانواده پایدار در بهار ۹۲٫

  همکاری بعنوان مشاور در مرکز مشاوره روان پژوه مشهد از سال ۹۱ تاکنون.

  همکاری با اداره بهزیستی شهرستان خواف جهت برگزاری کارگاه های مهارتهای زندگی، مشاوره پیش از ازدواج، مهارتهای همسرداری و ... .

  همکاری با مجموعه معدن خواف جهت برگزاری کارگاههای مهارتهای زندگی.

  همکاری با دانشگاه پیام نور شهرستان خواف جهت برگزاری کارگاههای ذکر شده در بالا.

سوابق آموزشي (تدریس)

  تدریس در دانشگاه پیام نور شهرستان خواف از سال ۹۰ تاکنون.

  تدریس در دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی مشهد از سال ۹۱ تاکنون.

  تدریس در دانشگاه آزاد شهرستان خواف از سال ۹۳ تاکنون.

  تدریس در موسسه آموزش عالی بهار مشهد.

گواهينامه ها و کارگاههای آموزشي

  گواهینامه شرکت در دوره آموزشی خانواده درمانی ساختاری، دکتر بخشی پور سال ۹۰

  گواهینامه شرکت در دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری افسردگی زیر نظر دکتر بخشی پور سال ۹۰

  گواهینامه شرکت در دوره مشاوره پیش از ازدواج زیر نظر دکتر علیلو سال ۹۰

  گواهینامه شرکت در دوره طرحواره درمانی زوجین زیر نظر دکتر حمیدپور سال ۹۳

  گواهینامه شرکت در دوره مشاوره پیش از ازدواج زیر نظر دکتر سپهری شاملو سال ۹۴