مرضیه ذبیحی

مرضیه ذبیحی

سوابق تحصیلی :

دکترا : -------

کارشناسی ارشد : روانشناسی تربیتی

کارشناسی : روانشناسی

درمانگر تحلیلی کودک و نوجوان

تحصیلات دانشگاهی:

کارشناسی : روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی . دانشگاه فردوسی مشهد. سال تحصیلی ۸۴

کارشناسی ارشد: روانشناسی تربیتی . دانشگاه فردوسی مشهد . سال تحصیلی ۹۱

سوابق کاری:

  روانشناس و مشاور کودک و نوجوان. مرکز مشاوره روان پژوه . سال ۹۶-۹۵

  همیار فرهنگی. سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد. سال ۹۱-۹۰

  روانشناس. زندان مرکزی مشهد. بند نسوان . سال ۹۶-۹۵

  اجرای بازی درمانی تحلیلی دلبستگی محور در مادران دارای تجربه بی سرپرستی

سوابق تدریس:

   استاد دروس روانشناسی ، موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

  برگزاری کلاس مهارتهای زندگی. مرکز مشاوره روانپژوه . سال ۹۵

  برگزاری طرح آموزشی و نمایشگاهی پیشگیری از اعتیاد. دانشگاه غیرانتفاعی بینالود . سال ۹۰

سوابق آموزش:

   دوره بلند مدت سوپرویژن رواندرمانی تحلیلی ویژه کودکان و نوجوانان زیر نظر مرکز مطالعات روانکاوی تهران

آموزش رواندرمانی تحلیلی زیر نظر مرکز مطالعات روانکاوی تهران با مدیریت دکتر روشنایی مقدم

   عضو دوره آموزشی بلندمدت آموزش نظریات و درمان های روانکاوی و تحلیلی زیر نظر خانم آزاده قائمی عضو هیئت مدیره مراکز درمانی سازمان بهزیستی

عضو دوره تخصصی تربیت درمانگر کودک با رویکرد روان تحلیلی زیر نظر خانم مرضیه هادوی،استاد و سوپروایزر انستیتو روانکاوی مدرن آمریکا (cmps)

شرکت در کارگاه انتقال متقابل با تدریس خانم دکتر گلنوش شهباز عضو موسسه هم آوا

  دوره نظریه و کاربست بازی درمانی ، دکتر اصغری نکاح

  دوره آموزشی شناخت درمانی و رفتاری ، دکتر یعقوب شفیعی فرد

  دوره آموزشی مشاوره تحصیلی ، علی سلمانی زاده