محسن حسن زاده

محسن حسن زاده

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد : روانشناسی

کارشناسی : روانشناسی

مشاوره فردی و درمان استرس

مشاور بازنشسته دانشگاه فردوسی