دکتر هدی خطیبی

دکتر هدی خطیبی

سوابق تحصیلی :

دکترا : روانپزشک

کارشناسی ارشد : پزشکی عمومی

کارشناسی : پزشکی عمومی

روانپزشکی، روان درمانی تحلیلی

متخصص روانپزشکی