حمید دهقانیان

حمید دهقانیان

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد : روانشناسی بالینی

کارشناسی : روانشناسی

رواندرمانی فردی تحلیلی / گروه درمانی تحلیلی

سوابق تحصیلاتی

کارشناسی: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناس ارشد: روانشناسی بالینی دانشگاه علوم تحقیقات تهران

مسلط به Intermediate به زبان انگلیسی

مسلط به Basic به زبان آلمانی

سوابق اجرایی- فرهنگی

مسئول طرح همتایاران مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397

نماینده مدیریت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه علوم پزشکی در ستاد بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1397

استاد مشاور انجمن علمی دانشگاه بینالود در سال 1397

برگزار کننده کلاس های آموزشی روانشناختی برای بانک ملی از سال 1397

مسئول انجمن های علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1396

کارشناس فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1397

ناظر فرهنگی در فعالیت های فوق برنامه، انتخابات دانشجویی، فعالیت های دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1396

برگزاری اردو و کلاس­های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1396

کاندید شورای شهر مشهد 1396

مسئول دپارتمان روانشناسی و گروه درمانی های کلینیک­های مختلف از جمله روان پژوه از سال 1394

مسئول نشریه بیداری و اخذ رتبه سوم در نشریات دانشگاهی کشوری در سال 1390

فعال فرهنگی دانشگاه فردوسی در سال 1390

فعال فرهنگی دانشگاه فردوسی در سال 1389

همکاری در طرح پژوهشی - صنفی دانشگاه فردوسی 1389

عضو انجمن علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی