دکتر ساسان امیرکلالی

دکتر ساسان امیرکلالی

سوابق تحصیلی :

دکترا : دانشجوی روانشناسی سلامت

کارشناسی ارشد : روانشناسی بالینی

کارشناسی : روانشناسی

روان درمانی فردی، خانواده، طرحواره درمانی