دکتر ساسان امیرکلالی

دکتر ساسان امیرکلالی

سوابق تحصیلی :

دکترا : روانشناسی بالینی

کارشناسی : روان درمانی فردی، خانواده، طرحواره درمانی

دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت