بهاره فروزش

بهاره فروزش

سوابق تحصیلی :

دکترا : روانپزشکی

روان پزشک

درمان دارويي-روان درماني
فارغ التحصيل از دانشگاه علوم پزشكي مشهد.
داراي بورد تخصصي ناسيونال
 سابقه طبابت در شهرستان خواف
 شاغل در كلينيك ويژه بيمارستان رضوي
تحت آموزش ،درمان و سوپرويژن روانكاوي از سال ٩١
آموزش وكسب گواهينامه زوج درماني از دكتر سامرند سليمي 
آموزش و كسب گواهينامه تئوري انتخاب تحت نظر دكتر علي صاحبي
آموزش دوره طرحواره درماني تحت نظر دكترحميدپور