رضا یعقوبی

رضا یعقوبی

سوابق تحصیلی :

دکترا : روانشناسی سلامت

کارشناسی ارشد : روانشناسی بالینی

کارشناسی : روانشناسی

رواندرمانگر تحلیلی

رزومه

رضا یعقوبی  سوابق تحصیلی دکتری روانشناسی سالمت - دانشگاه آزاد گرگان 

عنوان رساله: مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار گروهی )EFT )و طرحواره درمانی گروهی بر دشواری های تنظیم هیجانی و سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت زنان چاق

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی– دانشگاه آزاد بیرجند 

عنوان پایان نامه: بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر میزان ولع مصرف و بهزیستی روانشناختی معتادان درحال ترک مهرماه 1394 الی 1399 1390 الی1388

سوابق حرفه ای روانشناس– دانشگاه غیرانتفاعی سجاد- مشهد 

مشاوره و رواندرمانی دانشجویان مهرماه1394 تا 1396

مدرس دانشگاه- دانشگاه غیرانتفاعی شاندیز- مشهد مهرماه ماه 1392 تا 1397

مسئول فنی- مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن- خراسان جنوبی- فردوس- اسفند 1390 تا شهریور 1391

دوره ها و کارگاههای گذرانده شده

دوره مقدماتی "درمان روانپویشی بلند مدت" دکتر بابک روشنایی مقدم، مرکز روان پژوه- مشهد. 1393  دوره 24 ساعته "درمان هیجان مدار ترومای پیچیده )truma complex،")دکتر محمدآرش رمضانی، مشهد ، تابستان 1398 

دوره 20 ساعته "تشخیص و ارزیابی روانی"، دکتر جعفرزاده، بهزیستی خراسان جنوبی، 1391 

کارگاه 120 ساعته " پیشگیری از اعتیاد ویژه تربیت کادر متخصص )

دوره مقدماتی و پیشرفته("، ستاد مبارزه با مواد مخدر و مرکز مشاوره دانشگاه تهران، 1389 

دوره "تشخیص و درمان سوگ"، دکتر بیگلری )

روانشناس بالینی(، اداره بهزیستی شهرستان بیرجند، 1390

مقاالت و پژوهشهای انجام شده

 Yaghoubi, Reza, et al. "Comparison of the Effectiveness of Emotion-Focused Therapy Group and Schema Group Therapy on the Difficulties in Emotion Regulation and Health Promoting Lifestyle of Obese Women." International Journal of Health Studies 6.4 (2020).  Yaghoubi, Reza, et al. "Comparison of the Effectiveness of Emotion-Focused Therapy Group and Schema Group Therapy on the Difficulties in Emotion Regulation and Health Promoting Lifestyle of Obese Women." International Journal of Health Studies 6.4 (2020)