مهلا ابراهیم نژاد ابراهیم نژاد

مهلا ابراهیم نژاد ابراهیم نژاد

سوابق تحصیلی :

دکترا : ————-

کارشناسی ارشد : روانشناسی عمومی

کارشناسی : روانشناسی کودک

روان درمانگر تحلیلی

مهلا ابراهیم نژاد
 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد
  کارشناسی روانشناسی کودک دانشگاه فردوسی مشهد
رویکرد:
روانپویشی فشرده کوتاه مدت ISTDP حوزه درمانی
 اختلالات خلقی، اضطرابی، شخصیت، الگوهای مشکل ساز در رابطه، خودآگاهی و خودشناسی آموزشهای گذرانده شده
 دوره مقدماتی و فشرده روانپوشی فشرده کوتاه مدت (دکتر سرافراز)  دوره ارزیابی جامع سواپ SWAP (دکتر سرافراز)  دوره روانکاوی اجتماعی (دکتر شیدا اسماعیلی)  دوره رهیافت روانکاوانه به انحرافات جنسی (دکتر علیرضا طهماسب)  دوره نظریه پردازان روانکاوی فروید، کلاین، کرنبرگ (دکتر علیرضا طهماسب)  دوره نظریه پرداز وینی کات (دکتر نقاش)  دوره ارزیابی جامع قدرت ایگو (دکتر عظیمی)  دوره ارزیابی احساس شرم و گناه (دکتر شیدا اسماعیلی)  دوره شناخت هیجانات (سحر شاهسونی)  دوره رابطه و شناخت تعارضات (سحر شاهسونی)  دوره شناخت شخصیت بر مبنای PDM (سحر شاهسونی)
همکاری با:
 مرکز مشاوره و توانبخشی دانشگاه فردوسی مشهد  کلینیک دلوین تهران (ارزیاب swap و روان تحلیلگر) )swap کلینیک شکوفه مشهد (روان تحلیلگر- ارزیاب 