دکتر علی پژوهنده

دکتر علی پژوهنده

سوابق تحصیلی :

دکترا : روانشناسی تربیتی

کارشناسی ارشد : روانشناسی عمومی

کارشناسی : روانشناسی بالینی

روان درمانی تحلیلی

روان درمانگر تحلیلی