همکاران روان پژوه

زینب ابراهیمی

روان درمانگر تحلیلی، مشاور خانواده

دکترساسان امیرکلالی

روان درمانی فردی، خانواده، طرحواره درمانی

دکتر حسین باشی

روانشناس بالینی،درمانگر تحلیلی، زوج درمانگر

دکتر علی پژوهنده

روان درمانی تحلیلی

فائزه تربران

روانشناس بالینی،روان درمانی تحلیلی و مشاور خانواده

دکتر سارا تکلو

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

میترا تیمورنژاد

مشاوره خانواده

دکتر هدی خطیبی

روانپزشکی، روان درمانی تحلیلی

دکتر الهه دروگر

روان درمانی فردی تحلیلی،خانواده درمانی ُدرمان خیانت

حمید دهقانیان

رواندرمانی فردی تحلیلی / گروه درمانی تحلیلی

دکتر فاطمه ذاکری

زوج درمانگر پیشرفته از آیسفت کانادا، سکس تراپ

مرضیه ذبیحی

درمانگر تحلیلی کودک و نوجوان