همکاران روان پژوه

مهلا ابراهیم نژاد ابراهیم نژاد

روان درمانگر تحلیلی

دکتر علی پژوهنده(مسئول فنی)

روان درمانی تحلیلی

میترا تیمورنژاد

مشاوره خانواده

دکتر هدی خطیبی

روانپزشکی، روان درمانی تحلیلی

دکتر الهه دروگر

دکتری روانشناسی بالینی، روان درمانی فردی ،تحلیلی،خانواده درمانی، درمان خیانت در رابطه زناشویی

مهناز شیرازی

مشاوره خانواده

دکتر زهرا علیزاده بیرجندی

روانشناس بالینی،روان درمانی شناختی رفتاری و مشاور فردی بالینی

دکتر ژاله فیضی

روانشناسی سلامت(درمان اختلالات اضطرابی و افسردگی، اختلالات روان تنی)

سمیه قاصری

روانشناس و روان درمانگر تحلیلی

زینب مردخدا

مشاوره تحصیلی، برنامه ریزی تحصیلی، مشاوره برتر کنکور

دکتر فریبا مفرد

مشاوره و روان درمانی