همکاران روان پژوه

زینب ابراهیمی

روان درمانگر تحلیلی، مشاور خانواده

دکتر ساسان امیرکلالی

دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت

دکتر حسین باشی

روانشناس بالینی،درمانگر تحلیلی، گروه درمانگر

دکتر علی پژوهنده

روان درمانی تحلیلی

فائزه تربران

روانشناس بالینی،روان درمانی تحلیلی و مشاور خانواده

میترا تیمورنژاد

مشاوره خانواده

دکتر هدی خطیبی

روانپزشکی، روان درمانی تحلیلی

دکتر الهه دروگر

روان درمانی فردی تحلیلی،خانواده درمانی درمان خیانت

حمید دهقانیان

رواندرمانی فردی تحلیلی / گروه درمانی تحلیلی

دکتر فاطمه ذاکری

از آیسفت کانادا، سکس تراپ(EFT)زوج درمانگر پیشرفته

مرضیه ذبیحی

درمانگر تحلیلی کودک و نوجوان

مهناز شیرازی

مشاوره خانواده