نیلوفر شهبازی

نیلوفر شهبازی

سوابق تحصیلی :

دکترا : -------

کارشناسی ارشد : روانشناسی بالینی

کارشناسی : روانشناسی بالینی

مشاور خانواده ، مشاور فردی


باسمه تعالي


نیلوفر شهبازی

Email: nilufar.shahbazi@yahoo.com


تاریخ تولد: 91 / 50 / 7013            شماره شناسنامه: 9215223200              وضعیت تاهل: متاهل
نام پدر: محمدرضا
تلفن: 65723630915


آدرس پستی:
خراسان رضوی، مشهد، خیابان هفت تیر، هفت تیر دو، پلاک 58.1


رشته تحصیلي دانشگاه محل تحصیل مقطع تحصیلي:
دانشگاه دولتي بجنورد
مشاوره خانواده
کارشناسي ارشد


علاقه مندیهای کاری و پژوهشی:
 درمان فردی با رویکرد متمرکز بر هیجان
 زوج درماني متمرکز بر هیجان
 پیش از ازدواج بر مبنای تست سواپ
 فعالیتهای کاری و تحقیقاتی:
ردیف عنوان تاریخ
1
درمانگر فردی، پیش از ازدواج و زوج درمانگر کلینیک
شکوفه
از بهار 1398 تا
اکنون
2
برگزاری برنامهی "محکم در اغوشم بگیر" )بر اساس زوج درماني متمرکز بر
هیجان( برای زنان درگیر با سرطان پستان و همسران
2
 دوره های آموزشی )درمان فردی(:
ردیف دوره آموزشي استاد مربوطه
1
دورهی جامع توانمندسازی حرفهای آموزش درمان متمرکز بر هیجان
دکتر همایون ذوالفقاری نیا
2
دورهی اموزشی شناخت و پردازش هیجانات با رویکرد متمرکز بر هیجان
دکتر همایون ذوالفقاری نیا
3
دورهی اموزشی همدلی و حضور درمانی با رویکرد متمرکز بر هیجان
دکتر همایون ذوالفقاری نیا
4
درمان متمرکز بر هیجان برای ترومای پیچیده
دکتر آرش رمضانی
5
آسیبشناسی بر مبنای PDM و ارزشیابی شخصیت بر مبنای تست swap
سرکار خانم سحر شاهسونی
6
درمان متمرکز بر هیجان سطح مقدماتی و پیشرفته
دکتر آرش رمضانی
 دورههای آموزشی )مبتني بر زوج(:
ردیف دوره آموزشي استاد مربوطه
1
دوره جامع اصول و مبانی درمان هیجانمدار با تمرکز بر زوج درمانی
دکتر عذرا اعتمادی و دکتر
حسین احمد برابادی
2
زوج درمانی متمرکز بر هیجان
دکتر سمیرا رسولی
3
کارگاه اموزشی ساخت یک پیوند پایدار) BLC )
حامد فتاحیان
4
مشاوره پیش از ازدوج بر مبنای تست سواپ
دکتر ولیالله رمضانی
5
کارگاه محکم در اغوشم بگیر
سرکار خانم ژیلا بهناد
6
تشخیص و درمان اختلالات جنسی
دکتر آرش رمضانی
 مقالات
ردیف نام مقاله نویسندگان مجله
1
بر » محکم در آغوشم بگیر « اثربخشي برنامه
کاهش فشار مراقبتي مردان درگیر با سرطان
پستان همسر
نیلوفر شهبازی، دکتر حسین
احمد برابادی، دکتر احمد حیدرنیا
دو فصلنامه
مشاوره کاربردی