کارگاه ها و دوره های آموزشی

سیمینار بالینی
2022-05-15 15:10:30

سیمینار بالینی مبتنی بر رویکردهای مختلف تحلیلی

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
ثبت نام هفتمین دوره مقدماتی رواندرمانی تحلیلی
2021-08-25 15:46:32

در این دوره همچون دوره های پیشین از برنامه آموزشی و اساتید مورد تایید مرکز مطالعات ...

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
دوره مقاله خوانی روانکاوی
2019-11-07 00:57:30

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
بازخوانی کتاب «روان درمانی چیست؟»
2019-10-08 05:47:21

بازخوانی کتاب «روان درمانی چیست؟» با راهبری جناب آقای حمید دهقانیان

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
فنون تنظیم هیجان در عمل
2019-09-25 05:57:23

کارگاه فنون تنظیم هیجان در عمل با حضور خانم دکتر فتی در آبان ماه 1398

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
درمان شناختی رفتاری خودکشی
2019-09-25 05:54:54

کارگاه درمان شناختی رفتاری خودکشی با حضور خانم دکتر فتی در آبان ماه 1398

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
به ژوییسانس لاکانی نزدیک شویم
2019-09-25 05:51:04

به ژوییسانس لاکانی نزدیک شویم با تدریس دکتر حسن مکارمی از طریق اسکایپ

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
گروه درمانی
2019-09-19 00:19:22

گروه درمانی با هدایتگری آقای حمید دهقانیان

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
روانکاوی خودشیفتگی: آشنایی با تعاریف، آسیب شناسی و درمان
2019-08-29 14:59:14

آشنایی با تعاریف، آسیب شناسی و درمان خودشیفتگی توسط دکتر پژوهنده

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
کارگاه روان درمانی
2019-08-22 11:22:40

گروه درمانی دکتر حسین باشی از سه شنبه دو مهرماه

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]