کارگاه ها و دوره های آموزشی

گروه درمانی ویژه افرادی که از نتایج کنکور رضایت کافی ندارند
2019-05-20 02:09:34

گروه درمانی دکتر حسین باشی ویژه افرادی که از نتایج کنکور رضایت کافی ندارند

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
گروه درمانی ویژه دختران ۱۸ تا ۲۵ سال
2019-05-20 01:57:25

گروه درمانی دکتر حسین باشی ویژه دختران ۱۸ تا ۲۵ سال

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
خوانش مقالات فروید
2019-05-20 01:48:25

خوانش مقالات فروید توسط جمعی از دانشجویان روانکاوی و با همراهی دکتر علی پژوهنده

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
سه دوره آشنایی با روانکاوی لاکانی
2019-05-20 01:45:04

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
سوپرویژن گروهی دکتر افسانه علی سبحانی
2019-05-20 01:41:39

جلسات منظم سوپرویژن گروهی توسط خانم دکتر افسانه علی سبحانی. روانکاو عضو IPA

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
دوره آشنایی با مکاتب روانکاوی
2019-05-20 01:36:21

دوره آشنایی با مکاتب روانکاوی زیر نظر دکتر بابک روشنایی مقدم

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
دو دوره آموزش تکنیک در روانکاوی
2019-05-20 01:31:47

دو دوره آموزش تکنیک در روانکاوی زیر نظر دکتر بابک روشنایی مقدم

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
جلسات کیس کنفرانس هفتگی آقای رحیمی دانش
2019-05-20 01:25:06

جلسات کیس کنفرانس هفتگی توسط آقای هادی رحیمی دانش. روانکاو مقیم سوئد

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
جلسات کیس کنفرانس ماهانه دکتر مکارمی
2019-05-20 01:21:41

جلسات کیس کنفرانس ماهانه توسط دکتر حسن مکارمی. روانکاو لاکانی مقیم پاریس.

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
دوره سوپرویژن گروه درمانی تحلیلی
2019-05-20 01:15:04

دوره سوپرویژن گروه درمانی تحلیلی زیر نظر هادی رحیمی دانش. روانکاو عضو IPA

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]