دپارتمان ها

زنانگی از زخم تا شاعرانگی

دکتر عقیله موسوی با نگاهی به فیلم "با او حرف بزن" از پدرو آلمادورا

گروه درمانی چیست ؟

گروه درمانی همانند روان درمانی انفرادی است با این تفاوت که در این روش روانشناس به جای تمرکز بر روی یک فرد و مشکلات مختص به وی با یک گروه و یا چندین نفر سرو کار دارد.