خلاصه کتاب انسان در جستجوی معنا

خلاصه کتاب انسان در جستجوی معنا

خلاصه کتاب انسان در جستجوی معنا
نوشته دکتر ویکتور فرانکل

به کوشش: زینب مرد خدا-کارشناس ارشد روان شناسی

بخش اول

 در زندگی هر کسی چیزی وجود دارد. در زندگی یک نفر عشق وجود دارد که او را به فرزندش پیوند می دهد، در زندگی دیگری استعدادی که بتواند آن را به کار بگیرد، در زندگی دیگری شاید تنها خاطره های کشداری که ارزش حفظ کردن دارد. یافتن این رشته های ظریف در یک زندگی فروپاشیده از معنا و مسئولیت هدف و موضوع مبارزه طلبی معنا درمانی است. جالب است بدانید که دکتر فرانکل مدت زیادی در اردوگاه کار اجباری( ا سارت بعد از جنگ جهانی دوم) اسیر بود که تنها وجود برهنه اش از او باقی ماند و بس.
پدر مادر برادر و همسرش  در اردوگاه جان سپردند و یا به کوره های آدم سوزی سپرده شدند. 
خواهرش تنها بازمانده این خانواده بود که از اردوگاه اجباری جان سالم به در برد.
اوچگونه زندگی را قابل زیستن می‌دانست؟ در حالی که همه اموالش را از دست داده بود، همه ارزش هایش نادیده گرفته شده بود، از گرسنگی سرما و بی رحمی رنج می برد، و هر لحظه در انتظار مرگ....
پیام روانکاوی که خود چنان با شرایط خوفناکی رویارویی بوده است شنیدن دارد واژه هایی که از دل دکتر فرانکل برمیخیزد بر دل می نشیند چون بر تجربه های ژرف استوار است.
ادامه دارد...
[۱۲:۰۴, ۱۳۹۹/۱/۱۹] مردخدا: داستان این کتاب اگرچه کوتاه است ولی بسیار هنرمندانه و گیراست دکتر فرانکل در جایی از داستان فلسفه معنادرمانی خود را به خواننده می شناساند. آن را چنان ملایم به داستان زندگی اش پیوند می دهدکه  خواننده پس از به پایان رساندن کتاب، به ژرفای نوشته ی  او  پی میبرد. خواننده از همین زندگینامه دردناک بسیار چیزها می آموزد.
خواننده فرا می‌گیرد که انسان هنگامی که به ناگهان احساس می کند که چیزی برای از دست دادن ندارد چه می کند؟
با توصیفی که فرانکل از آمیخته "هیجان و" بی احساسی" به ما می‌دهد روح انسان تسخیر می‌شود.
نخستین چیزی که به نجات انسان می آید کنجکاوی سرد جدا مانده ای است که انسان را متوجه سرنوشت خود می کند. دکتر فرانکل می گوید: اگر زندگی رنج کشیدن است برای زنده ماندن باید ناگزیر معنایی در رنج کشیدن یافت. اگر اصلاً زندگی هدفی داشته باشد رنج و میرندگی نیز معنا خواهد داشت. اما هیچ کس نمی تواند این معنا را برای دیگری بیابد هرکس باید معنای زندگی خود را خودش  جستجو کند و مسئولیت آن را بپذیرد.اگر موفق شود با وجود همه تحقیرها و تحقیق ها به زندگی ادامه دهد.
فرانکل که نیچه علاقه‌مند است به این گفته اش نیز ایمان دارد که: کسی که چرایی زندگی را یافته با هر چگونگی خواهد ساخت.

دیدگاه کاربران
ارسال دیدگاه