جستجوی همکاران

همکاران

دکتر علی پژوهنده
مدیر و مسئول فنی کلینیک
دکتری روانشناسی تربیتی- روان درمانگر تحلیلی

دکتر محمد ارقبایی
معاون آموزشی کلینیک
دکتری مشاوره و روان درمانگر تحلیلی

زینب ابراهیمی
کارشناس ارشد روانشناسی
روان درمانگر و مشاور کودک و نوجوان

ساسان امیرکلالی
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت
مشاور کودک و نوجوان، خانواده

دکتر حسین باشی
دکتری روانشناسی
روان درمانگر تحلیلی

سمانه برومند علیپور
کارشناس ارشد روانشناسی
بازی درمانگر، طرحواره درمانگر

فائزه تربران
کارشناس ارشد روانشناسی
روانشناس بالینی و روان درمانگر تحلیلی

دکتر مهدی خوریانیان
دکتری روانشناسی و روان درمانگر
روان‌درمانی فردی، مشاوره خانواده، وسواس و افسردگی

دکتر الهه دروگر
مدرس و مشاور دانشگاه
درمان اضطراب، افسردگی، وسواس، مشکلات خانوادگی و درمان خیانت
معرفی

حمید دهقانیان حقیقی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
گروه درمانگر

مرضیه ذبیحی
کارشناس ارشد روانشناسی
مشاور کودک و نوجوان

دکتر سهیلا سلطانی
دکتری روانشناسی
روان درمانگر تحلیلی

مهناز شیرازی
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
مشاور کودک و نوجوان، مشاور خانوداه

ویدا عمارلو
کارشناس ارشد روانشناسی
روان درمانگر تحلیلی

دکتر ژاله فیضی
دکترای تخصصی روانشناسی سلامت
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای اختلالات اضطرابی و افسردگی، اختلالات روان تنی

دکتر فریبا قلعه نوی
دکتری روانشناسی تربیتی
مشاور کودک و نوجوان، تحصیلی

الهام نجارپور
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت
روان درمانگر تحلیلی
زینب مردخدا
دارای سابقه انتخاب رشته تخصصی کنکور
کارشناس ارشد مشاوره- مشاور تحصیلی

دکتر زهرا علیزاده
دکتری روانشناسی بالینی
حوزه کاری: اختلالات بالینی، وسواس
وحید شریف‌زاده
زمینه کاری: روان‌درمانی سرطان و بالینی